Would you like to Volunteer at our Big Matches this Year?

8 Apr 2022 | Community

With the much-anticipated return of full houses and big matches at Sophia Gardens in 2022, Glamorgan Cricket is seeking volunteers to help create the kind of atmosphere, customer service and organisation that is part of our warm Welsh welcome.

We want everyone who visits Sophia gardens to feel they are respected, belong and are treated fairly and our volunteer team are an important part of that experience.

Aims of the programme

 • Enhance the customer experience across our T20 Blast, IT20 and Hundred fixtures
 • Raise the profile of volunteering within cricket
 • To provide a meaningful experience for the volunteer
 • Provide an experience people will never forget! (volunteers & spectators)

What Can I do?

 • Drive electric buggies (driving license required) (International & Hundred only)
 • Signpost customers
 • Provide a warm Welsh welcome to Glamorgan cricket spectators
 • Community activation
 • Ticketing? Do they need any assistance?
 • Media? Do they need any assistance?

What Next?

We are holding a welcome/ training evening on Tuesday, April 26th at 6 pm at Sophia Gardens.

If you are interested in helping make our games a great experience with your volunteering skills please contact Paul.Edwards@glamorgancricket.co.uk

------------------------------------------------------------------------------------------------

HOFFECH CHI WIRFODDOLI YN EIN GEMAU MAWR ELENI?

Gyda’r dychweliad hir-ddisgwyliedig o dorfeydd a gemau mawr yng Ngerddi Sophia yn 2022, mae Criced Morgannwg yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu creu’r math o awyrgylch, gwasanaeth cwsmeriaid a sefydliad sy’n rhan o’n croeso cynnes Cymreig.

Rydyn ni eisiau i bawb sy’n ymweld â gerddi Sophia deimlo eu bod yn cael eu parchu, yn perthyn ac yn cael eu trin yn deg ac mae ein tîm gwirfoddolwyr yn rhan bwysig o’r profiad hwnnw.

Nodau'r rhaglen

 • Gwella profiad y cwsmer ar draws ein gemau T20 Blast, IT20 a Hundred
 • Codi proffil gwirfoddoli o fewn criced
 • Darparu profiad ystyrlon i'r gwirfoddolwr
 • Darparu profiad na fydd pobl byth yn ei anghofio! (gwirfoddolwyr a gwylwyr)

Beth gallaf wneud?

 • Gyrru bygis trydan (angen trwydded yrru) (Rhyngwladol a Hundred yn unig)
 • Cyfeirio cwsmeriaid
 • Rhoi croeso cynnes Cymreig i wylwyr criced Morgannwg
 • Datblygu’r gymuned
 • Tocynnau? A oes angen unrhyw gymorth arnynt?
 • Cyfryngau? A oes angen unrhyw gymorth arnynt?

Beth Nesaf?

Rydym yn cynnal noson groeso/hyfforddiant ar nos Fawrth, Ebrill 26ain am 6 o’r gloch yng Ngerddi Sophia.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu i wneud ein gemau yn brofiad gwych gyda'ch sgiliau gwirfoddoli cysylltwch â Paul.Edwards@glamorgancricket.co.uk

SHARE